СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Заповед за командировка в страната

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място.

По този начин се отчитат изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане.

Реквизитите не са нормативно регламентирани.

* Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Заповед за командировка в страната

За заповедта за командироване в страната

В своята работа при изпълняване на ежедневните си задачи на собствениците на фирми или на техните служители често се налага да пътуват до други населени места в България. Този престой може да е от рамките на няколко часа или по-продължителен, включващ няколко дни и пренощувания.

За да може да бъдат оправдани и признати подобни разходи, като фирмени, собствениците трябва да съставят и попълват заповеди за командировка и да изписват така наречените командировъчни разходи.

Основни изисквания и условия при командироването

В чл. 121 от Кодекса на труда са регламентирани основните изисквания при командироването, а именно:

  1. Работодателят не може да командирова работник или служител за повече от 30 последователни календарни дни без негово съгласие.
  2. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва само с писмено съгласие на работника или служителя.
  3. В случай, че срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни, работодателят и служителят трябва да уговорят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.
  4. Общата продължителност на всички командировки в чужбина на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.
  5. Не се разрешава съчетаване на командировка или специализация с частно пътуване.

Изтегли безплатно „Заповед за командировка в страната“:

* Ако изберете документа в Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: