СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Договор за дарение

Дарението е договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на надарения, който го приема.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За договора за дарение

Договорът за дарение на движими вещи или пари трябва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите, за да е действителен и да отговаря на изискванията на закона.

Обещанието за дарение не произвежда действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

Какви са задълженията към държавата при договора за дарение?

  • Когато дарението е между роднини по права линия (между родители и деца или между баби и дядовци и внуци), както и между съпрузи, НЕ се дължи местен данък.
  • Когато дарението е между лица, които не са роднини по права линия, се дължи местен данък в размер на процент от данъчната оценка на имуществото (при недвижими имоти), определен от общинския съвет по местонахождението на недвижимия имот.

При дарение на недвижим имот между лица, които не са роднини по права линия или братя и сестри, се дължи местен данък в по-голям размер, отколкото се дължи този данък при договор за покупко-продажба.

В случай, че сумата по договора за дарение надвишава 10 000 лв., сумите следва да бъдат превеждани по банков път, тъй като плащането в брой над тази сума се счита за нарушение на закона.

Изтегли безплатно „Договор за дарение“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: