СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Протокол-решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишен финансов отчет

Протокол-решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишен финансов отчет е документ, който се изготвя от едноличния собственик на дружеството с цел формално приемане на годишния финансов отчет на дружеството.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За протокол-решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишен финансов отчет 

Документът е част от задължителните документи при подаване на годишен финансов отчет.

Документи за обявяване на Годишни финансови отчети (ГФО):

1. Заявление Г2 до Търговския регистър при Агенцията по вписванията– подписва се от управителя, прокуриста, адвоката или от съставителя на финансовите отчети и се подава в търговския регистър лично или по Интернет с електронен подпис. Съставителят е необходимо да има нотариално заверено пълномощно с изрично упълномощаване да представлява дружеството пред Търговския регистър при обявяването на ГФО.

2. ПРОТОКОЛ от заседание на Общото събрание за ООД или ПРОТОКОЛ за решение на едноличния собственик на капитала за ЕООД за приемане на годишния финансов отчет. Протоколът ще бъде генериран от сайта с решение да не се разпределя печалба. Протоколът може да не се подава в ТР, но трябва да имате такъв в архивите на дружеството.

3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР .

4. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Научи повече за Годишен финансов отчет на фирма.

Изтегли безплатно „Протокол-решение на едноличния собственик на капитала за приемане на годишен финансов отчет“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: