СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Заповед за командировка в чужбина – на български и английски
Order for a business trip abroad – in Bulgarian and English

Заповед за командироване в чужбина е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друга държава. Със заповедта за командировка в чужбина се определят и сумите за различните разходи по време на командировката зад граница.

An order for assignment abroad is a document with which an employee is assigned to another country for a specific purpose and under certain conditions. With the order for a business trip abroad, the amounts for the various expenses during the business trip abroad are also determined.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За заповедта за командироване в чужбина

Основните нормативни актове, които уреждат командироването в страната и чужбина, са Кодексът на труда, Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) и Наредбата за командировките в страната (НКС).

Според закона общата продължителност на всички командировки в чужбина на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.

About the order for posting abroad
The main legal acts that regulate business trips in the country and abroad are the Labor Code, the Ordinance on business trips and specializations abroad (NSKSCH) and the Ordinance on business trips in the country (NKS).

According to the law, the total duration of all business trips abroad of one seconded person from the departments in one calendar year cannot exceed 180 days.

Свали Заповед за командировка в чужбина
Download Order for business trip abroad

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa