СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Трудов договор – на български и английски
Employment contract – in Bulgarian and English

Трудовият договор служи за документално удостоверяване на договорените трудово-правни отношения между работодател и служител или работник. Трудовия договор се сключва преди постъпване на работа. Копие от трудовия договор се съхранява в личното досие на служителите.

The employment contract serves as a documentary certification of the agreed labor-legal relationship between an employer and an employee or worker. The employment contract is concluded before starting work. A copy of the employment contract is kept in the employee’s personal file.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

Задължителни реквизити на трудовия договор

Задължителните реквизити на Трудовия Договор са описани в Кодекс на труда, чл 66 ал 1. Те са:

 • мястото на работа
 • наименованието на длъжността и характера на работата
 • датата на сключването му и началото на неговото изпълнение
 • времетраенето на трудовия договор
 • размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (в случай, че в трудовия договор не е изрично посочен срок на предизвестие, то се счита, че е договорен минималния срок по Кодекса на труда)
 • основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане
  • Основание за плащане;
  • Размер на възнаграждението;
  • Период на който се изплаща
 • продължителността на работния ден или седмица
 • Данни за страните

Незадължителни реквизити на трудовия договор

 • Допълнителни условия към трудовия договор.

Често допускани грешки при сключване на трудов договор

Най-често допусканата грешка при попълване на трудов договор е определянето на основанието за неговото сключване. Друга често повтаряща се грешка е да не се упомене срок на изпитване (при липсата му се смята че е договорен минималния размер).

Mandatory details of the employment contract

The mandatory requisites of the Employment Contract are described in Labor Code, article 66 paragraph 1. They are:

 • place of work
 • the title of the position and the nature of the work
 • the date of its conclusion and the beginning of its performance
 • duration of the employment contract
 • the amount of basic and extended paid annual leave and additional paid annual leave
 • same period of notice for both parties upon termination of the employment contract (in the event that the notice period is not expressly stated in the employment contract, it is considered that the minimum period under the Labor Code has been agreed upon)
 • the main and additional labor remunerations of a permanent nature, as well as the periodicity of their payment
  • Basis for payment;
  • Amount of remuneration;
  • Payable period
 • the length of the working day or week
 • Country Data

Optional details of the employment contract

 • Additional conditions to the employment contract.

Frequently made mistakes when concluding an employment contract

The most common mistake made when filling out an employment contract is determining the basis for its conclusion. Another frequently repeated mistake is not to mention a trial period (in its absence, it is considered that the minimum amount has been agreed).

Свали трудов договор
Download employment contract

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa