СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Молба за отпуск – на български и английски
Request for leave – in Bulgarian and English

Молба до работодателя за използване на платн годишен отпуск. Работникът или служителят може да получи платеният годишен отпуск след като подаде писмено искане (молба) до своя работодател, в която уточнява своите предпочитания относно вида на годишния отпуск, началната дата на отпуска и продължителността му. След получаване на писмено разрешение (заповед) от страна на работодателя, работникът/служителят може да се възползва от платения годишен отпуск.

Request to the employer to use paid annual leave. The worker or employee can receive the paid annual leave after submitting a written request (application) to his employer, in which he specifies his preferences regarding the type of annual leave, the start date of the leave and its duration. After receiving a written permission (order) from the employer, the worker/employee can take advantage of the paid annual leave.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За молбата за отпуск

About the leave request

Всеки работник, който има поне 8 месеца трудов стаж, придобива право на платен годишен отпуск. Независимо от начина на натрупване – дали като непрекъснат период или частично събран в различни интервали, този стаж дава право на отпуск. Не е от значение дали този стаж е натрупан при един и същи работодател или при различни. За да използва това право, служителят трябва да получи изрично писмено съгласие от своя работодател.

В Кодекса на труда е определено минималното количество дни, които се предоставят на всеки работник или служител. Така, в рамките на една година всеки има право на поне 20 работни дни, в които може да ползва своя платен годишен отпуск. За определени професии или когато съществуват специфични трудови условия (като работа под земята или с опасни материали), законът предвижда по-дълъг платен годишен отпуск. Възможно е и да се постигне съгласие с работодателя за предоставяне на годишен отпуск с по-голяма продължителност от минималната. Тази договореност обаче трябва задължително да бъде отразена в трудовия договор.

Независимо от броя на дните, платеният годишен отпуск може да се използва веднъж или на части, съобразно желанието на работника.

Every worker who has at least 8 months of work experience is entitled to paid annual leave. Regardless of the method of accumulation – whether as a continuous period or partially accumulated at different intervals, this service entitles to leave. It does not matter whether this experience was accumulated with the same employer or with different ones. To exercise this right, the employee must obtain express written consent from his employer.

The Labor Code defines the minimum number of days that are provided to each worker or employee. Thus, within a year everyone has the right to at least 20 working days in which they can use their paid annual leave. For certain occupations or where specific working conditions exist (such as working underground or with hazardous materials), the law provides for longer paid annual leave. It is also possible to reach an agreement with the employer to grant annual leave with a longer duration than the minimum. However, this arrangement must necessarily be reflected in the employment contract.

Regardless of the number of days, paid annual leave can be used once or in parts, according to the worker’s wishes.

Свали Молба за отпуск
Download Leave request Application

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa