СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие – на български и английски
Request for leaving work by mutual agreement – in Bulgarian and English

Когато работник и работодател решат да прекратят трудовото си отношение съвместно, те могат да постигнат това по взаимно съгласие.

Това може да стане чрез инициатива от страна на работника или служителя, като той подава молба за напускане. След като работодателят получи тази молба, той може да я приеме в писмена форма, което води до прекратяване на трудовия договор. Освен това е възможно страните да съставят споразумение за прекратяване, в което да уговорят условия различни от тези, предвидени в закона.

When an employee and an employer decide to terminate their employment relationship jointly, they can do so by mutual agreement.

This can be done through an initiative on the part of the worker or the employee, who submits a request to leave. After the employer receives this request, he can accept it in writing, which leads to the termination of the employment contract. In addition, it is possible for the parties to draw up a termination agreement in which they stipulate conditions other than those provided for by law.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За молбата за напускане

About the request to leave

Правното основание за прекратяването на трудов договор с молба за напускане е чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Молбата трябва да бъде запазена от работодателя, в случай че е необходимо да се представи на компетентните органи в бъдеще.

Вариант е и прекратяването на договора да е по инициатива на работодателя. В този случай не се използва молба за напускане, а предложение за прекратяване. Ако работникът се съгласи, той има право да получи компенсация, която не може да бъде по-малка от сумата на четири месечни заплати.

The legal basis for the termination of an employment contract with a request to leave is Art. 325, para. 1, item 1 of the Labor Code. The application must be retained by the employer in case it is necessary to present it to the competent authorities in the future.

It is also an option to terminate the contract at the initiative of the employer. In this case, not a request to leave is used, but a proposal to terminate. If the worker agrees, he has the right to receive compensation, which cannot be less than the sum of four monthly wages.

Свали Молба за напускана
Download Leave Request

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa