СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Приемо-предавателен протокол за техника, предоставена от работодател

Приемо-предавателният протокол за техника, предоставена от работодател, е документ, който се изготвя при предаването на определена техника или оборудване от работодателя на работник или от един работник на друг. Този протокол е важен инструмент за установяване на отговорностите и задълженията на страните по отношение на използването, поддръжката и възстановяването на техниката.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За приемо-предавателния протокол за техника, предоставена от работодател

Обикновено приемо-предавателният протокол за техника включва следните елементи:

  1. Идентификация на страните: Имената и позициите на лицата или отделите, които предават и приемат техниката.
  2. Описание на техниката: Включва марка, модел, сериен номер и други идентификационни данни за техниката.
  3. Състояние на техниката: Описва се текущото състояние на техниката, включително външни и вътрешни забележки, като например повреди, липсващи части и други дефекти.
  4. Оборудване и аксесоари: Уточнява се какво оборудване и аксесоари са предоставени с техниката и дали всичко е налично и функционира правилно.
  5. Използване и поддръжка: Указва се какви са правилата за използване на техниката, както и какви процедури трябва да се следват за поддръжка и грижа за нея.
  6. Отговорности: Описват се отговорностите на работника или отдела по отношение на използването, поддръжката и възстановяването на техниката.
  7. Подписи и дати: Страните, които предават и приемат техниката, подписват и датират протокола, което представлява потвърждение за съгласието им със състоянието на техниката и условията за нейното използване.

Приемо-предавателните протоколи за техника се използват във всякакви сфери на бизнеса, където е необходимо предоставянето и използването на специализирано оборудване и техника. Те помагат за поддържане на яснота и отговорност в отношенията между работодателя и работниците, както и за оптималното управление на средствата и ресурсите на организацията.

Изтегли безплатно „Приемо-предавателен протокол за техника, предоставена от работодател“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: