СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Заповед за командировка в страната – на български и английски
Order for a business trip – in Bulgarian and English

Заповед за Командировка в Страната е документ, с който служител се командирова с определена цел и при определени условия до друго населено място.

По този начин се отчитат изпълнението на поставените задачи, направените разходи за командировката и тяхното изплащане.

Реквизитите не са нормативно регламентирани.

An order for a secondment in the country is a document with which an employee is seconded for a specific purpose and under certain conditions to another populated place.

In this way, the performance of the assigned tasks, the expenses incurred for the business trip and their payment are taken into account.

The requisites are not legally regulated.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За заповедта за командироване в страната

В своята работа при изпълняване на ежедневните си задачи на собствениците на фирми или на техните служители често се налага да пътуват до други населени места в България. Този престой може да е от рамките на няколко часа или по-продължителен, включващ няколко дни и пренощувания.

За да може да бъдат оправдани и признати подобни разходи, като фирмени, собствениците трябва да съставят и попълват заповеди за командировка и да изписват така наречените командировъчни разходи.

Основни изисквания и условия при командироването

В чл. 121 от Кодекса на труда са регламентирани основните изисквания при командироването, а именно:

  1. Работодателят не може да командирова работник или служител за повече от 30 последователни календарни дни без негово съгласие.
  2. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва само с писмено съгласие на работника или служителя.
  3. В случай, че срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни, работодателят и служителят трябва да уговорят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.
  4. Общата продължителност на всички командировки в чужбина на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.
  5. Не се разрешава съчетаване на командировка или специализация с частно пътуване.

About the posting order in the country

In their work, when performing their daily tasks, business owners or their employees often have to travel to other settlements in Bulgaria. This stay can be from a few hours or longer, including several days and overnight stays.

In order for such expenses to be justified and recognized as company expenses, the owners must draw up and fill out travel orders and write out the so-called travel expenses.

Basic requirements and conditions for posting

In Art. 121 of the Labor Code, the basic requirements for secondments are regulated, namely:

  1. The employer cannot second a worker or employee for more than 30 consecutive calendar days without his consent.
  2. Posting for a period longer than 30 calendar days is carried out only with the written consent of the worker or employee.
  3. In the event that the period of secondment is longer than 30 calendar days, the employer and the employee must agree for the period of the secondment at least the same minimum working conditions as are established for employees performing the same or similar work in the host country.
  4. The total duration of all business trips abroad of one seconded person from the departments in one calendar year cannot exceed 180 days.
  5. Combining business trip or specialization with private travel is not allowed.

Свали Заповед за командировка в страната
Download Order for business trip

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa