СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Длъжностна характеристика: Бизнес Консултант – 24216007

Длъжностната характеристика представлява задължителен елемент от документите, изисквани при сключването на трудов договор. Тя дефинира правата и задълженията на работника или служителя във връзка със специфичните задачи и отговорности, произтичащи от тяхната длъжност, която е обект на съответния трудов договор.

Свали длъжностната характеристика, заедно в пакет с Трудов договор за длъжността на 4/8 часа:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За длъжностната характеристика

Съгласно член 127, параграф 1, точка 4 от Трудовия кодекс, е задължително при сключването на трудов договор да предоставите на работника или служителя длъжностна характеристика, която обхваща конкретните задачи и функции, свързани с техните роли във фирмата.

Въпреки липсата на задължителни стандартизирани изисквания за длъжностната характеристика, е от съществено значение да се спазват общоприетите стандарти при изготвянето й. Това насърчава добри отношения между работодателя и работника и осигурява ясното и точно уреждане на техните права и отговорности. Също така, длъжностната характеристика е съществен инструмент за оценка на нуждите на служителя от обучение и развитие, както и за подбор на нов персонал, когато длъжността остане необслужена.

В допълнение към изясняването на отговорностите на служителя, длъжностната характеристика следва да включва и целите и очакваните резултати от работата. Това дава на служителя по-ясна представа за тяхната роля и му позволява да оцени как да изпълнява задачите си най-ефективно.

Длъжностна характеристика: Бизнес Консултант 24216007

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: