СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Заповед за прекратяване на трудов договор – на български и английски
Order for termination of employment contract – in Bulgarian and English

Прекратяването на трудовия договор може да се осъществи във всеки един момент, като когато това става по взаимно съгласие на страните, се следва реда на чл. 325 ал. 1, т.1 или чл. 331 от Кодекса на труда.

The termination of the employment contract can be carried out at any moment, and when this is done by mutual agreement of the parties, the order of Art. 325 par. 1, item 1 or Art. 331 of the Labor Code.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

Още за Заповед (споразумение) за прекратяване на трудов договор

Ако си работодател и до теб е изпратена молба за напускане (прекратяване на трудовото правоотношение)  с даден работник или служител, с което си съгласен, следва да издадеш заповед за прекратяване на трудовия договор.

Когато трудовият договор се прекратява със заповед по инициатива на работодателя на основание чл. 331 от Кодекса на труда, тогава се дължи обезщетение на работника, което се договаря свободно, но не може да бъде по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение (преди удръжки).

More about Order (agreement) on termination of employment contract

If you are an employer and a request to leave (termination of the employment relationship) has been sent to you with a worker or employee, with which you agree, you should issue an order to terminate the employment contract.

When the employment contract is terminated by order on the initiative of the employer on the basis of Art. 331 of the Labor Code, then compensation is due to the worker, which is freely negotiated, but cannot be less than four times the amount of the last received monthly gross remuneration (before deductions).

Свали Заповед за прекратяване на трудов договор

Download Order for termination of employment contract

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa