СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

По закон продажбата на недвижим имот се осъществява под формата на нотариален акт. Нотариалният акт представлява вид договор, който се изготвя и подписва пред нотариус.

Страните обаче не винаги са готови веднага да подпишат нотариален акт. Възможно е самите условия да не са налице или да имат други съображения. В такъв случай може и е препоръчително да се използва предварителен договор. Той дава необходимата сигурност в отношенията между продавача и купувача на имота преди изповядването на сделката пред нотариус.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

За предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот

Предварителния договор се урежда от чл. 19 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За разлика от окончателния договор за покупко-продажба на недвижими имот, който трябва да бъде сключен в нотариална форма, напълно достатъчно е предварителният договор да бъде в обикновена писмена форма.

При доброволно изпълнение на предварителния договор, страните не са обвързани с направените в него уговорки. Те могат да договорят различни условия в окончателния.

Ако някоя от страните не пожелае да сключи окончателния договор, другата страна може да потърси правата си в съда. Това става чрез искане до съда с молба да бъде обявен предварителният договор за окончателен. След влизане в сила на съдебното решение отношенията между страните се уреждат така, както биха се уредили, ако бяха сключили окончателния договор. Едната страна ще дължи предаване на недвижимия имот, а другата – заплащане на уговорената цена.

Изтегли безплатно „Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: