СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Приемо-предавателен протокол за служебен автомобил

Приемо-предавателният протокол за служебен автомобил е документ, който се изготвя при предаването на автомобила от един служител или отдел на друг. Той е важен, тъй като фиксира състоянието на автомобила по време на предаването и приемането му, което поддържа прозрачност и отговорност между страните.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Договор за дарение

За приемо-предавателния протокол за служебен автомобил

Типично в приемо-предавателния протокол се включват следните елементи:

  1. Идентификация на участниците: Имената на лицата или отделите, които предават и приемат автомобила, както и техните позиции в организацията.
  2. Описание на автомобила: Включва марка, модел, регистрационен номер и други идентификационни данни за автомобила.
  3. Състояние на автомобила: Описва се текущото състояние на автомобила, включително външни и вътрешни забележки, като например наличие на драскотини, забележки по интериора и други дефекти.
  4. Оборудване и аксесоари: Уточнява се какво оборудване и аксесоари са включени в автомобила и дали всичко е налично и функционира правилно.
  5. Ключове и документи: Отбелязва се колко комплекта ключове и документи (например, регистрационни документи, застрахователни полици и др.) се предават.
  6. Километраж: Записва се текущият километраж на автомобила, което е важно за следене на износването на автомобила и за планиране на предстоящи поддръжки.
  7. Подписи и дати: Служителите или отделите, които предават и приемат автомобила, подписват и датират протокола, което представлява потвърждение за съгласието им със състоянието на автомобила.

Приемо-предавателните протоколи се използват за осигуряване на яснота и отговорност при управлението на автомобилния флот на организацията и са полезен инструмент за управление на риска и поддръжка на активите на предприятието.

Изтегли безплатно „Приемо-предавателен протокол за служебен автомобил“:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: