СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя – на български и английски
Request of termination of employment contract by the employee – in Bulgarian and English

Работникът или служителят може да прекрати трудовото си правоотношение във всеки един момент като за целта е нужно изявление от страна на работника или служителя до работодателя за желанието си да прекрати трудовото правоотношениеможе.

Това изявление може да стане чрез предизвестие за прекратяване на трудов договор до работодателя.

The worker or the employee can terminate the employment relationship at any time, and for this purpose a statement from the worker or the employee to the employer about their desire to terminate the employment relationship is required.

This statement can be made through a notice of termination of an employment contract to the employer.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За предизвестието за прекратяване на трудов договор от служителя

Срокът на предизвестие при безсрочен трудов договор може да бъде минимум 30 дни и максимум 3 месеца. Конкретната продължителност зависи от уговореното в трудовия договор. Срокът на предизвестие при срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока от договора.

Когато трудовото правоотношение се прекратява без предупреждение, се изпраща уведомление до работодателя. В този случай на работодателят се дължи обезщетение в размер на брутната заплата за периода, в който не е спазен предварителният уведомителен срок.

About the employee’s notice of termination of an employment contract
The notice period for an open-ended employment contract can be a minimum of 30 days and a maximum of 3 months. The specific duration depends on the terms of the employment contract. The notice period for a fixed-term employment contract is 3 months, but not more than the remainder of the term of the contract.

When the employment relationship is terminated without notice, notification is sent to the employer. In this case, the employer is owed compensation in the amount of the gross salary for the period in which the prior notice period was not observed.

Свали Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Download Notice of termination of employment contract from the employee

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa