СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Молба за назначаване – на български и английски
Application for appointment – in Bulgarian and English

Молбата за постъпване на работа (или молба за встъпване в длъжност) не е задължителен документ, каквито са например трудовият договор и длъжностната характеристика, но често в практиката се използва. Законът не урежда задължително съдържание на молбата, затова същата може да бъде написана в свободен текст.

The application for employment (or application for taking up a position) is not a mandatory document, such as the employment contract and the job description, but it is often used in practice. The law does not regulate the mandatory content of the application, therefore it can be written in free text.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За молбата за назначаване

About the application for appointment

Основните елементи в молбата за постъпване на работа са – Адресат (името на управителя), Вашата лична информация, текстът на молбата, описващ целта на молбата и начална дата за наемане на работа, изброяване на прилежащите документи, нужни за намане на работа, дата и подпис.

Липсата на молба за започване на работа няма да направи сключения трудов договор недействителен. Тя също така и не обвързва работодателя със задължение да бъде сключен договор.

The main elements in the application for employment are – Addressee (name of the manager), Your personal information, the text of the application describing the purpose of the application and the starting date for employment, listing the accompanying documents needed for employment, date and signature.

The absence of a request to start work will not invalidate the concluded employment contract. It also does not oblige the employer to conclude a contract.

Свали Молба за назначаване
Download Application for appointment

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa