СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО // DOWNLOAD AND USE FOR FREE

ДВУЕЗИЧЕН ДОКУМЕНТ // BILINGUAL DOCUMENT

Допълнително споразумение към трудов договор – на български и английски
Additional agreement to employment contract in Bulgaria

Допълнително споразумение към трудовия договор“ обикновено служи като допълнение или изменение към съществуващ трудов договор между работодател и служител. Този документ се използва за официално очертаване на всички промени, допълнения или актуализации на условията, първоначално договорени в основния трудов договор .

Additional Agreement to Employment Contract“ typically serves as an addendum or amendment to an existing employment contract between an employer and an employee. This document is used to formally outline any changes, additions, or updates to the terms originally agreed upon in the primary employment contract.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Договор за дарение

За допълнителното споразумение към трудовия договор

About Additional agreement to employment contract

Ключови елементи, които могат да бъдат обхванати в такъв документ, включват корекции на заплатата или надницата, промени в длъжностните отговорности или длъжността, промени в работното време или местоположение, актуализации относно правата на обезщетения и промени в продължителността на договора. Може също така да се отнася до нови условия, свързани с дистанционна работа, споразумения за поверителност, клаузи за неконкуриране и други условия за заетост, които са се развили или са станали уместни след подписването на първоначалния договор.

„Допълнителното споразумение към трудовия договор“ е правно обвързващо, след като и двете страни – работодател и служител – се съгласят с промените и подпишат документа. Това гарантира, че и двете страни имат ясно, актуализирано разбиране на условията за наемане на работа, предоставяйки отправна точка за бъдещи дискусии или спорове. Това е от решаващо значение за поддържането на прозрачност и взаимно съгласие в развиващата се динамика на трудовото правоотношение.

Key elements that might be covered in such a document include adjustments to salary or wage, changes in job responsibilities or title, modifications to work hours or location, updates regarding benefit entitlements, and alterations to the duration of the contract. It may also address new conditions related to remote work, confidentiality agreements, non-compete clauses, and other employment conditions that have evolved or become relevant since the initial contract was signed.

The „Additional Agreement to Employment Contract“ is legally binding once both parties – the employer and the employee – agree to the changes and sign the document. This ensures that both parties have a clear, updated understanding of the employment terms, providing a reference point for future discussions or disputes. It’s crucial for maintaining transparency and mutual agreement in the evolving dynamics of the employment relationship.

Изтегляне на допълнително споразумение към трудовия договор

Download Additional agreement to employment contract

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

* If you choose the OneDrive (Microsoft 365 Online) format, you can send your copy via „Saved to a copy in OneDrive“
** If you choose the Google Docs format, you can send your copy via File -> Make a copy

Сподели документа

Autsorsa