СВАЛИ И ИЗПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Когато работник и работодател решат да прекратят трудовото си отношение съвместно, те могат да постигнат това по взаимно съгласие.

Това може да стане чрез инициатива от страна на работника или служителя, като той подава молба за напускане. След като работодателят получи тази молба, той може да я приеме в писмена форма, което води до прекратяване на трудовия договор. Освен това е възможно страните да съставят споразумение за прекратяване, в което да уговорят условия различни от тези, предвидени в закона.

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Виж още
Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

За молбата за напускане на работа по взаимно съгласие

Правното основание за прекратяването на трудов договор с молба за напускане е чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Молбата трябва да бъде запазена от работодателя, в случай че е необходимо да се представи на компетентните органи в бъдеще.

Вариант е и прекратяването на договора да е по инициатива на работодателя. В този случай не се използва молба за напускане, а предложение за прекратяване. Ако работникът се съгласи, той има право да получи компенсация, която не може да бъде по-малка от сумата на четири месечни заплати.

Изтегли безплатно Молба за напускане по взаимно съгласие:

* Ако изберете формат OneDrive (Microsoft 365 Online), може да направите свое копие през „Записване на копие в OneDrive“
** Ако изберете формат Google Docs, може да направите свое копие през File -> Make a copy

Сподели документа

Go to the next level with our HR Solutions
Анагами Счетоводно обслужване

Безплатни трудови документи:

Безплатни длъжностни характеристики:

Безплатни договори:

Безплатни протоколи и документи: